ROSESGUIDE

ROSESGUIDE
MI WEB

viernes, 22 de mayo de 2009

DECRET 5/1998, de 7 de gener, sobre l'activitat de guia de turisme.

Article 1: Definició de l'activitat de guia de turisme.

L'activitat de guia de turisme és aquella que té per objecte la prestació de manera habitual i retribuïda de serveis d'informació en matèria cultural, artística, històrica i geogràfica o ecològica, prestats a turistes en les seves visites amb la finalitat d'informar-los dels recursos turístics.


Article 2: Habilitació de l'activitat

Les activitats de guia de turisme que es desenvolupen en visites als recintes de museus, de monuments i de conjunts històrics fixats a l'article 3 del present Decret estan subjectes a una habilitació administrativa prèvia atorgada pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, i el seu exercici queda atribuït exclusivament a les persones habilitades.
No estan obligades a disposar de l'habilitació de guia de turisme:
a) Les persones que es dediquen a l'ensenyament quan de manera ocasional acompanyen alumnes als recintes de museus, de monuments i de conjunts històrics establerts a l'article 3 del present Decret.
b) El personal al servei de l'Administració quan en les visites institucionals, de manera ocasional acompanyen visitants als recintes de museus, de monuments i de conjunts històrics establerts a l'article 3 del present Decret.
c) El personal empleat i els serveis pedagògics de museus, monuments i conjunts històrics que en faciliten informació. Les persones especificades en els apartats a) i b) no poden percebre cap retribució específica per aquests serveis.


Article 3: Àmbit de l'habilitació

Els monuments i els conjunts històrics en els recintes dels quals és imprescindible disposar de l'habilitació són els declarats béns culturals d'interès nacional pel Departament de Cultura. Els museus en els recintes dels quals és imprescindible disposar de l'habilitació són els inscrits en el Registre de museus de Catalunya, depenent del Departament de Cultura.


Article 4: Obtenció de l'habilitació

Per tal d'obtenir l'habilitació de guia de turisme de Catalunya, cal superar l'examen que periòdicament convoqui el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.


Article 5

5.1 El document acreditatiu de l’habilitació caduca al cap de cinc anys de la seva

expedició. Les persones interessades han de sol·licitar-ne la renovació.
5.2 Es poden sol·licitar duplicats de l’acreditació.
5.3 Les sol·licituds esmentades als apartats anteriors es presentaran a l’Oficina de Gestió Empresarial, la qual, un cop verificat el compliment dels requisits documentals, expedirà el document acreditatiu. Posteriorment, l’OGE traslladarà l’expedient a la Direcció General de Turisme per al seu coneixement i control posterior.


Article 6: Requisits per a l'habilitació

Per tal de poder-se presentar als exàmens d'habilitació com a guia de turisme cal complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat d'un país de la Unió Europea o d'un país associat a l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu, o d'un país amb reciprocitat de tracte amb Espanya en aquesta matèria.
b) Tenir titulació superior de turisme a nivell de diplomatura, o una llicenciatura universitària o haver aprovat el cicle superior de formació professional en l'especialitat d'informació i comercialització turístiques.
c) En el cas de títols estrangers cal acreditar la corresponent homologació per part del Ministeri de Educació i Ciència.
d) Coneixement del català i del castellà, que ha d'acreditar-se en la forma prevista a l'article 9 del present Decret.


Article 7: Idiomes

Les persones que es dediquen a l'activitat de guies de turisme ja habilitades que vulguin ser-ho en idiomes diferents per als quals ja disposin d'habilitació podran
prendre part a la prova d'idioma de les diferents convocatòries d'exàmens d'habilitació, o estar incloses en un dels casos esmentats a l'article 8 del present Decret.


Article 8: Exempció d'examen d'idioma estranger

La Direcció General de Turisme eximirà de presentar-se a examen d'idioma les persones nacionals dels països on la parla oficial sigui la demanada per l'examen, sempre que aportin documentació acreditativa d'haver cursat estudis al seu país. Quedaran també eximides de la prova d'idioma les persones en possessió d'estudis secundaris del país on sigui oficial la llengua de la qual vulguin habilitar-se. Així mateix queden eximits de l'examen de l'idioma corresponent les persones candidates que estiguin en possessió dels diplomes que s'indiquen a continuació:
  • Proficiency in English de la Universitat de Cambridge.
  • Proficiency in English de la Universitat de Michigan.
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
  • Mittlestuffe del Goethe Institut de Munic o diploma superior del mateix institut.
  • Certificat de Capacitació de les Escoles Oficials d'Idiomes.
  • Certificazione del Livello d'Italiano (CELI).
  • Diplôme d'Études de Langue Française (DELF).
  • Qualsevol altre d'equivalent, reconegut com a tal pels consolats respectius.


Article 9: Estructura de l'examen d'habilitació

9.1 Els exàmens d'habilitació es componen dels tres exercicis següents:
a) Exercici escrit sobre el temari corresponent.
b) Exercici d'idioma oral i escrit.
c) Exercici oral sobre el temari corresponent.
9.2 Els exercicis són eliminatoris i la puntuació és d'apte o no apte.
9.3 Els temaris que seran publicats a la corresponent convocatòria inclouran les àrees de coneixement següents:
a) Gestió, assessorament i assistència a grups turístics. Dinàmica de grups.
b) Art, història, tradicions, museus, monuments i conjunts històrics de Catalunya.
c) Coneixements d'actualitat política, econòmica, social i cultural de Catalunya.


Article 10
: Acreditació del coneixement de les llengües oficials a Catalunya

L'exercici a) de l'article 9.1 ha de desenvolupar-se en català o castellà i l'exercici c) ha de desenvolupar-se una part en castellà i una en català.


Article 11
: Reconeixement d’habilitacions d’altres administracions públiques

Les persones que exerceixen l’activitat de guies de turisme en possessió
d’habilitacions expedides per altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol o
organismes oficials d’altres estats membres de la Unió Europea, en cas de no
acreditar els coneixements adequats en les matèries incloses als articles 9.3.b) i
9.3.c), poden optar, per al seu reconeixement, a una prova d’aptitud o a un període de pràctiques, de conformitat amb el que estableixen les directives 89/48/CEE i 92/51/CEE. També s’han d’acreditar coneixements de comprensió bàsica de les llengües catalana i castellana.


Article 12
: Registre de l'activitat

Es manté dins el Registre general d'empreses i activitats turístiques de Catalunya la secció destinada a l'activitat de guies de turisme, on s'inscriuen les habilitacions concretades a l'article 2 i a la clàusula transitòria única.


Article 13
: Drets de les persones usuàries del servei de guies de turisme

a) Rebre en tot moment informació objectiva, àmplia i veraç.
b) Les persones usuàries de serveis de guies de turisme que contractin el servei fora d'un paquet turístic poden demanar a la persona que exerceix de guia que els lliuri per escrit i per duplicat el programa detallat de la visita, l'idioma en el que es desenvoluparà, la seva durada i el seu preu total, abans de la contractació del servei. La persona usuària del servei ha de signar l'acceptació de les condicions; una còpia del programa quedarà en poder de la persona usuària i l'altra en poder de qui exerceix l'activitat de guia.


Article 14
. Drets de les persones que exerceixen l'activitat de guies de turisme

Les persones que exerceixen l'activitat de guies de turisme tenen dret a percebre per la prestació dels seus serveis la retribució que estipulin amb els seus clients, o bé convinguin en un contracte laboral amb l'empresa que contracti els seus serveis.


Article 15
. Responsabilitats i sancions

L'exercici de l'activitat de guia de turisme que no s'ajusti a les disposicions del present Decret pel que fa a la necessitat d'habilitació administrativa es considera
exercici clandestí de l'activitat i dóna lloc a les responsabilitats i a les sancions corresponents de conformitat amb la legislació vigent, així com l'oferta i la
publicitat per qualsevol mitjà de comunicació dels serveis de guia de turisme que no s'ajustin al què disposa el present Decret.
L'incompliment del present Decret per part de les empreses que ofereixin serveis de guies de turisme dóna lloc a les responsabilitats i a les sancions corresponents de conformitat amb la legislació vigent.


Disposició transitòria:


Les persones que exerceixen l'activitat de guies de turisme habilitades d'acord amb la normativa fins ara vigent en alguna de les seves classificacions o en possessió de qualsevol habilitació anterior han de demanar la nova habilitació en el termini màxim d'un any a comptar de l'entrada en vigor del present Decret.
Passat aquest termini, les esmentades habilitacions perdran la seva validesa.


Disposició derogatòria


Queda derogat el Decret 210/1989, d'1 d'agost, pel qual es reglamenta la professió de guia de turisme.


Disposició final


a) Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
b) Es faculta el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme per dictar les normes necessàries per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del present Decret.Barcelona, 7 de gener de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

No hay comentarios: